نام شهرک : سرخس
    نقشه :                
    تاریخ مصوب :1374/04/07
    وضعیت :0


    اطلاعات شهرک :

    تاریخ شروع عملیات فیزیکی : 0          
    مساحت کل : 0          
    مساحت عملیاتی :0          
    مساحت صنعتی : 0         
    مساحت واگذاری : 0         
    تعداد کل قرار داد: 0         
    طرح های راکد :0         
    در حال احداث : 0         
    واحد های بهره برداری : 0          
    درصد زمین های باقیمانده : 0        


    برآورد سرمایه گذاری

    برآورد سرمایه گذاری کل : 0          
    برآورد سرمایه گذاری طرح های واحد های بهره برداری :0         


    برآورد اشتغال

    برآورد اشتغال طرح های راکد : 0        
    مجموع اشتغال کل طرح ها : 0       
    برآورد اشتغال واحد های بهره برداری :0        


    امکانات شهرک :

    آب تامین شده(لیتر بر ثانیه) : 0
    برق (مگا وات) : 0
    متقاضیان ارتباط تلفنی :
    تحت پوشش تلفن همراه :
    شبگه گاز رسانی :
    شبکه جمع آوری فاضلاب :
    اتصال به شبکه گاز کشور :
    تصفیه خانه فاضلاب :
    اتصال به اینترنت باDial-Up :
    اتصال به اینترنت با فیبر نوری: