شرح وظایف

1. جمع آوری اطلاعات و آمار در زمینه مطالب منتشره در وسائل ارتباط جمعی دولتی و خصوصی در ارتباط با وزارتخانه یا موسسه متبوع و تهیه گزارش لازم

2. انجام امور مربوط به اجرای آیین نامه های مصوب در مورد هماهنگ کردن تبلیغات

3. مطالعه و بررسی و رعایت موازین لازم برای برنامه های انتشاراتی و اطلاعات

4. تهیه نشریات تبلیغاتی،فنی و بولتن های داخلی

5. انجام امور مربوط به برگزاری جشنهای محلی،اجرای برنامه های رادیویی و تلویزیونی و یا مصاحبه با مقامات مربوط

6. اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری سازمان متبوع

7. برقراری تماس با وزارتخانه ها و مؤسسات،ارگانهای دولتی و سفارتخانه ها بمنظور هماهنگی و تنظیم برنامه های انتشاراتی، امور مسافرت ها، پذیرایی ها و ملاقاتها، کنفرانس ها، سمینارها و نظایر آن

8. تهیه آمار و اطلاعات بیوگرافی از میهمانان خارجی و تهیه گزارش برای مقامات

9. بررسی مدارک لازم در مورد طرح آئین نامه ها و تصویب نامه هایی که از طرف وزارتخانه متبوع و سازمانهای وابسته جهت تصویب به هیأت دولت تقدیم میشود.

10. بررسی مطالب و مسائلی که توسط نمایندگان مجلس در ارتباط با وزارتخانه متبوع مطرح و عنوان میشود.

11. تحقیق در افکار عمومی و ارزیابی نظرات مردم و استفاده از آن در تعیین خط مشی برنامه های انتشاراتی و اطلاعاتی سازمان متبوع