افتخارات سازمان


1. دارای گواهینامه ایزو 9001

2. رتبه سوم و چهارم توسعه صنعتی کشور

3. رتبه سوم طرح تکریم ارباب رجوع