افتخارات سازمان


1. دارای گواهینامه ایزو 9001

2. رتبه سوم و چهارم توسعه صنعتی کشور

3. رتبه سوم طرح تکریم ارباب رجوع

4. کسب رتبه برتر ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی و اختصاصی سال 1396 جشنواره شهید رجایی وزارت متبوع

5. کسب رتبه برتر برنامه عملیاتی تحول اداری پنج سال متوالی

6. کسب رتبه برتر در بالاترین میزان رشد در شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1396 در جشنواره شهید رجایی استان