صفحه اصلی > ImageGallery جلسات رئیس سازمان

ستاد تسهیل_0

نشست رسانه ها_0

جلسه با تولید کنندگان پوشاک_0
جلسه با هیات تجاری کشور ژاپن

جلسه با هیات تجاری کشور ژاپن_0
جلسه با هیات تجاری کشور ژاپن

جلسه با هیات تجاری کشور ژاپن_0
جلسه با هیات تجاری کشور ژاپن

جلسه با هیات تجاری کشور ژاپن_0
جلسه با هیات تجاری کشور ژاپن

جلسه با هیات تجاری کشور ژاپن_0

جلسه با مدیران صنعت نساجی_0

جلسه با مدیران صنعت نساجی_0

جلسه با مدیران صنعت نساجی_0

جلسه با مدیران صنعت نساجی_0

جلسه با مدیران صنعت نساجی_0