صفحه اصلی > ImageGallery طرح های نظارتی و بازرسی

تشدید بازرسی_بازار

تشدید بازرسی_0

توزیع برنج طرح تنظیم بازار_0

توزیع برنج پاکستانی احتکاری
توزیع رب توسط انجمن صنایع تبدیلی

توزیع رب طرح تنظیم بازار_0

توزیع برنج پاکستانی احتکار شده _0

کمپین گران نخریم_0
بازدید رئیس سازمان از شرکت پخش قاسم ایران

بازدید رئیس سازمان از شرکت پخش قاسم ایران_0
بازدید رئیس سازمان از شرکت پخش قاسم ایران

بازدید رئیس سازمان از شرکت پخش قاسم ایران_0
بازدید رئیس سازمان از شرکت پخش قاسم ایران

بازدید رئیس سازمان از شرکت پخش قاسم ایران_0
بازدید رئیس سازمان از شرکت پخش قاسم ایران

بازدید رئیس سازمان از شرکت پخش قاسم ایران_0
بازدید رئیس سازمان از شرکت پخش قاسم ایران

بازدید رئیس سازمان از شرکت پخش قاسم ایران_0