صفحه اصلی > ImageGallery ماموریتهای داخل استان

سفر به سبزوار_0
بازدید از شهرک صنعتی

سفر به شهرستان کلات_0

سفر به کلات_0
نشست اتاق اصناف

سفر به سبزوار_0
بازدید از روند اجرای فولاد تربت حیدریه

ماموریت به شهرستان تربت حیدریه_0
بازدید از روند اجرای فولاد تربت حیدریه

ماموریت به شهرستان تربت حیدریه_0
بازدید از روند اجرای فولاد تربت حیدریه

ماموریت به شهرستان تربت حیدریه_0
بازدید از روند اجرای فولاد تربت حیدریه

ماموریت به شهرستان تربت حیدریه_0
بازدید از روند اجرای فولاد تربت حیدریه

ماموریت به شهرستان تربت حیدریه_0
بازدید از روند اجرای فولاد تربت حیدریه

ماموریت به شهرستان تربت حیدریه_0
بازدید از روند اجرای فولاد تربت حیدریه

ماموریت به شهرستان تربت حیدریه_0
بازدید از روند اجرای فولاد تربت حیدریه

ماموریت به شهرستان تربت حیدریه_0
بازدید از روند اجرای فولاد تربت حیدریه

ماموریت به شهرستان تربت حیدریه_0
بازدید از شرکت محصولات گوگاس

ماموریت به شرستان تربت حیدریه_0
بازدید از شرکت محصولات گوگاس

ماموریت به شرستان تربت حیدریه_0
بازدید از شرکت محصولات گوگاس

ماموریت به شرستان تربت حیدریه_0
بازدید از شرکت محصولات گوگاس

ماموریت به شرستان تربت حیدریه_0
بازدید از شرکت محصولات گوگاس

ماموریت به شرستان تربت حیدریه_0
بازدید از شرکت محصولات گوگاس

ماموریت به شرستان تربت حیدریه_0
بازدید از شرکت تولید قند عسل غزنوی

ماموریت به شهرستان کاشمر_0
بازدید از شرکت تولید قند عسل غزنوی

ماموریت به شهرستان کاشمر_0
بازدید از شرکت تولید قند عسل غزنوی

ماموریت به شهرستان کاشمر_0
بازدید از شرکت تولید قند عسل غزنوی

ماموریت به شهرستان کاشمر_0
بازدید از شرکت تولید قند عسل غزنوی

ماموریت به شهرستان کاشمر_0
بازدید از شرکت تولید قند عسل غزنوی

ماموریت به شهرستان کاشمر_0
بازدید از شرکت روغن فرآیند خراسان

ماموریت به شهرستان کاشمر_0
بازدید از شرکت روغن فرآیند خراسان

ماموریت به شهرستان کاشمر_0
بازدید از شرکت روغن فرآیند خراسان

ماموریت به شهرستان کاشمر_0
بازدید از شرکت روغن فرآیند خراسان

ماموریت به شهرستان کاشمر_0
بازدید از شرکت روغن فرآیند خراسان

ماموریت به شهرستان کاشمر_0
بازدید از شرکت روغن فرآیند خراسان

ماموریت به شهرستان کاشمر_0
بازدید از شرکت روغن فرآیند خراسان

ماموریت به شهرستان کاشمر_0
بازدید از تولیدی گیاهان دارویی پرند

ماموریت به شرستان کاشمر_0
بازدید از تولیدی گیاهان دارویی پرند

ماموریت به شرستان کاشمر_0
بازدید از تولیدی گیاهان دارویی پرند

ماموریت به شرستان کاشمر_0
بازدید از تولیدی گیاهان دارویی پرند

ماموریت به شرستان کاشمر_0
بازدید از تولیدی گیاهان دارویی پرند

ماموریت به شرستان کاشمر_0
بازدید از تولیدی گیاهان دارویی پرند

ماموریت به شرستان کاشمر_0
بازدید از شرکت لعاب و کاشی زهره

بازدید از شهرستان کاشمر_0
بازدید از شرکت لعاب و کاشی زهره

بازدید از شهرستان کاشمر_0
بازدید از شرکت لعاب و کاشی زهره

بازدید از شهرستان کاشمر_0
بازدید از شرکت لعاب و کاشی زهره

بازدید از شهرستان کاشمر_0
بازدید از شرکت لعاب و کاشی زهره

بازدید از شهرستان کاشمر_0
بازدید از شرکت لعاب و کاشی زهره

بازدید از شهرستان کاشمر_0
بازدید از شرکت لعاب و کاشی زهره

بازدید از شهرستان کاشمر_0
بازدید از شرکت لعاب و کاشی زهره

بازدید از شهرستان کاشمر_0
بازدید از شرکت لعاب و کاشی زهره

بازدید از شهرستان کاشمر_0
بازدید از شرکت لعاب و کاشی زهره

بازدید از شهرستان کاشمر_0
بازدید از شرکت لعاب و کاشی زهره

بازدید از شهرستان کاشمر_0
بازدید از شرکت لعاب و کاشی زهره

بازدید از شهرستان کاشمر_0
بازدید از مجتمع کشت و صنعت صالح کاشمر

ماموریت شهرستان کاشمر_0
بازدید از مجتمع کشت و صنعت صالح کاشمر

ماموریت شهرستان کاشمر_0
بازدید از مجتمع کشت و صنعت صالح کاشمر

ماموریت شهرستان کاشمر_0
بازدید از مجتمع کشت و صنعت صالح کاشمر

ماموریت شهرستان کاشمر_0
بازدید از مجتمع کشت و صنعت صالح کاشمر

ماموریت شهرستان کاشمر_0
بازدید از مجتمع کشت و صنعت صالح کاشمر

ماموریت شهرستان کاشمر_0
بازدید از مجتمع کشت و صنعت صالح کاشمر

ماموریت شهرستان کاشمر_0
بازدید از مجتمع کشت و صنعت صالح کاشمر

ماموریت شهرستان کاشمر_0
بازدید از مجتمع کشت و صنعت صالح کاشمر

ماموریت شهرستان کاشمر_0
بازدید از مجتمع کشت و صنعت صالح کاشمر

ماموریت شهرستان کاشمر_0
بازدید از مجتمع کشت و صنعت صالح کاشمر

ماموریت شهرستان کاشمر_0
بازدید از مجتمع کشت و صنعت صالح کاشمر

ماموریت شهرستان کاشمر_0
بازدید از سیمان غرب آسیا و معادن

ماموریت شهرستان تربت جام_0
بازدید از سیمان غرب آسیا و معادن

ماموریت شهرستان تربت جام_0
بازدید از سیمان غرب آسیا و معادن

ماموریت شهرستان تربت جام_0
بازدید از سیمان غرب آسیا و معادن

ماموریت شهرستان تربت جام_0
بازدید از سیمان غرب آسیا و معادن

ماموریت شهرستان تربت جام_0
بازدید از فراوری سیلیس

ماموریت شهرستان تربت جام_0
بازدید از فراوری سیلیس

ماموریت شهرستان تربت جام_0
بازدید از فراوری سیلیس

ماموریت شهرستان تربت جام_0
بازدید از فراوری سیلیس

ماموریت شهرستان تربت جام_0
بازدید از فراوری سیلیس

ماموریت شهرستان تربت جام_0
بازدید از فراوری سیلیس

ماموریت شهرستان تربت جام_0
بازدید از فراوری سیلیس

ماموریت شهرستان تربت جام_0
بازدید از فراوری سیلیس

ماموریت شهرستان تربت جام_0
جلسه در فرمانداری شهرستان

ماموریت شهرستان تربت جام_0
جلسه در فرمانداری شهرستان

ماموریت شهرستان تربت جام_0
جلسه در اداره صمت شهرستان

ماموریت شهرستان تربت جام_0
جلسه در اداره صمت شهرستان

ماموریت شهرستان تربت جام_0
جلسه در اداره صمت شهرستان

ماموریت شهرستان تربت جام_0
جلسه در اداره صمت شهرستان

ماموریت شهرستان تربت جام_0
جلسه در اداره اتاق اصناف شهرستان

ماموریت شهرستان تربت جام_0
جلسه در اداره اتاق اصناف شهرستان

ماموریت شهرستان تربت جام_0
جلسه در اداره اتاق اصناف شهرستان

ماموریت شهرستان تربت جام_0
جلسه در اداره اتاق اصناف شهرستان

ماموریت شهرستان تربت جام_0
جلسه در اداره اتاق اصناف شهرستان

ماموریت شهرستان تربت جام_0
جلسه در اداره اتاق اصناف شهرستان

ماموریت شهرستان تربت جام_0
جلسه در اداره اتاق اصناف شهرستان

ماموریت شهرستان تربت جام_0
جلسه در اداره اتاق اصناف شهرستان

ماموریت شهرستان تربت جام_0
جلسه در اداره اتاق اصناف شهرستان

ماموریت شهرستان تربت جام_0
بازدید از نمایشگاه عرضه مستقیم کالای شهرستان

ماموریت شهرستان تربت جام_0
بازدید از نمایشگاه عرضه مستقیم کالای شهرستان

ماموریت شهرستان تربت جام_0
بازدید از نمایشگاه عرضه مستقیم کالای شهرستان

ماموریت شهرستان تربت جام_0
بازدید از مزار شیخ احمد جامی و دیدار با علما شهرستان

ماموریت شهرستان تربت جام_0
بازدید از مزار شیخ احمد جامی و دیدار با علما شهرستان

ماموریت شهرستان تربت جام_0
بازدید از مزار شیخ احمد جامی و دیدار با علما شهرستان

ماموریت شهرستان تربت جام_0
بازدید از مزار شیخ احمد جامی و دیدار با علما شهرستان

ماموریت شهرستان تربت جام_0
جلسه با پرسنل اداره شهرستان گناباد

سفر رئیس به گناباد_0
جلسه با پرسنل اداره شهرستان گناباد

سفر رئیس به گناباد_0
جلسه با پرسنل اداره شهرستان گناباد

سفر رئیس به گناباد_0
جلسه با پرسنل اداره شهرستان گناباد

سفر رئیس به گناباد_0
جلسه در فرمانداری شهرستان

ماموریت به شهرستان گناباد_0
جلسه در فرمانداری شهرستان

ماموریت شهرستان گناباد_0
جلسه در فرمانداری شهرستان

ماموریت شهرستان گناباد_0
جلسه در فرمانداری شهرستان

ماموریت به شهرستان گناباد_0
بازدید از تولیدی چینی تقدیس گناباد

ماموریت به گناباد_0
بازدید از تولیدی چینی تقدیس گناباد

ماموریت به گناباد_0
بازدید از تولیدی چینی تقدیس گناباد

ماموریت به گناباد_0
بازدید از تولیدی چینی تقدیس گناباد

ماموریت به گناباد_0
بازدید از تولیدی چینی تقدیس گناباد

ماموریت به گناباد_0
بازدید از تولیدی چینی تقدیس گناباد

ماموریت به گناباد_0
بازدید ازتولیدی دیر گداز اجر نسوز

ماموریت شهرستان گناباد_0
بازدید ازتولیدی دیر گداز اجر نسوز

ماموریت شهرستان گناباد_0
بازدید ازتولیدی دیر گداز اجر نسوز

ماموریت شهرستان گناباد_0
بازدید ازتولیدی دیر گداز اجر نسوز

ماموریت شهرستان گناباد_0
بازدید از معدن کائولن باغ سیاه

ماموریت شهرستان گناباد_0
بازدید از معدن کائولن باغ سیاه

ماموریت شهرستان گناباد_0
بازدید از معدن کائولن باغ سیاه

ماموریت شهرستان گناباد_0
جلسه در خانه صنعت معدن گناباد

ماموریت شهرستان گناباد_0
جلسه در خانه صنعت معدن گناباد

ماموریت شهرستان گناباد_0
جلسه در اتاق اصناف گناباد

ماموریت شهرستان گناباد_0
جلسه در اتاق اصناف گناباد

ماموریت شهرستان گناباد_0
جلسه در اتاق اصناف گناباد

ماموریت شهرستان گناباد_0