صفحه اصلی > ImageGallery سفرهای حوزه وزارت به استان
افتتاحیه فولاد تربت حیدریه

سفر به شهرستان تربت حیدریه_0
افتتاح فولاد تربت حیدریه

سفر وزیر_0
افتتاح فولاد تربت حیدریه

سفر وزیر_0
افتتاح طرحها تربت حیدریه

سفر وزیر_0
افتتاح طرحها تربت حیدریه

سفر وزیر_0
افتتاح طرحها تربت حیدریه

سفر وزیر_0
افتتاح طرحها تربت حیدریه

سفر وزیر_0
افتتاح طرحها تربت حیدریه

سفر وزیر_0
افتتاح طرحها تربت حیدریه

سفر وزیر_0
افتتاح طرحها تربت حیدریه

سفر وزیر_0
افتتاح طرحها تربت حیدریه

سفر وزیر_0