نام و نام خانوادگی
ردیف واحد سازمانی سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیک
۱ حوزه مدیر کل رئیس سازمان راضیه علیرضایی 37011202 ceo@khrimt.ir
۲ حوزه مدیر کل مسئول دفتر جعفر رفیعی 37011201 daftar@khrimt.ir
۳ حوزه مدیر کل کارشناس دفتر ریاست مصطفی ملایی 37011202
۴ حوزه مدیر کل مسئول امور حقوقی و قراردادها حسین زحمتکش 37011388
۵ حوزه مدیر کل امور تسهیلات و اعتبارات بانکی محمد رضا موحد 37011209 movahed@khrimt.ir