نام و نام خانوادگی
ردیف واحد سازمانی سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیک
۱ حوزه مدیر کل رئیس سازمان محمدرضا مس فروش 37011202 ceo@khrimt.ir
۲ حوزه مدیر کل مسئول دفتر جعفر رفیعی 37011201 daftar@khrimt.ir
۳ حوزه مدیر کل کارشناس دفتر ریاست مصطفی ملایی 37011202
۴ حوزه مدیر کل سرپرست امور حقوقی و قراردادها خسرو اسفهبدی 37011388