نام و نام خانوادگی
ردیف واحد سازمانی سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیک
۱ اداره منابع انسانی و پشتیبانی رئیس محمدمهدی قابل 38220309 ensani@khrimt.ir