نام و نام خانوادگی
ردیف واحد سازمانی سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیک
۱ اداره امور مالی رئیس سید محمد موسوی 38210408 mali@khrimt.ir