نام و نام خانوادگی
ردیف واحد سازمانی سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیک
۱ اداره برنامه ریزی آمار و اطلاعات رئیس سوسن خزاعی 37011248 amaar@khrimt.ir