نام و نام خانوادگی
ردیف واحد سازمانی سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیک
۱ اداره بازرگانی داخلی رئیس حمیدرضا رجوعی 37011136 bdakheli@khrimt.ir