نام و نام خانوادگی
ردیف واحد سازمانی سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیک
۱ اداره بازرگانی خارجی رئیس محمدعلی امیرفخریان 37011119 tp@khrimt.ir