نام و نام خانوادگی
ردیف واحد سازمانی سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیک
۱ اداره امور صنایع معدنی رئیس زهرا سپهری 37011312 sanayemadani@khrimt.ir