نام و نام خانوادگی
ردیف واحد سازمانی سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیک
۱ اداره آموزش و پژوهش و فناوری رئیس محمدرضا موحد 37011340 amouzesh@khrimt.ir