نام و نام خانوادگی
ردیف واحد سازمانی سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیک
۱ معاونت نظارت و بازرسی معاون رضا شجاعی 38544845 bazresi@khrimt.ir