نام و نام خانوادگی
ردیف واحد سازمانی سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیک
۱ گروه نوسازی و تحول رئیس جمیله روانبخش 38219888 nosazi@khrimt.ir