نام و نام خانوادگی
ردیف واحد سازمانی سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیک
۱ حوزه مدیر کل رئیس سازمان محمدرضا مس فروش 37011202 ceo@khrimt.ir
۲ حوزه مدیر کل مسئول دفتر جعفر رفیعی 37011201 daftar@khrimt.ir
۳ حوزه مدیر کل کارشناس دفتر ریاست مصطفی ملایی 37011202
۴ اداره محیط زیست بهداشت ایمنی و انرژی رئیس پروانه ندا 37011320 hsee@khrimt.ir
۵ اداره آموزش و پژوهش و فناوری رئیس محمدرضا موحد 37011340 amouzesh@khrimt.ir
۶ معاونت نظارت و بازرسی معاون رضا شجاعی 38544845 bazresi@khrimt.ir
۷ واحد فناوری اطلاعات مسئول محمد حامدی 37011362 hamedi@khrimt.ir
۸ اداره امور طرح ها و سرمایه گذاری رئیس جواد رجبی 37011242 tarh@khrimt.ir
۹ اداره برنامه ریزی آمار و اطلاعات رئیس سوسن خزاعی 37011248 amaar@khrimt.ir
۱۰ معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری سرپرست جواد خزاعی 37011250 plan@khrimt.ir
۱۱ اداره امور مالی رئیس سید محمد موسوی 38210408 mali@khrimt.ir
۱۲ اداره منابع انسانی و پشتیبانی رئیس محمدمهدی قابل 38220309 ensani@khrimt.ir
۱۳ گروه نوسازی و تحول رئیس جمیله روانبخش 38219888 nosazi@khrimt.ir
۱۴ معاونت توسعه مدیریت و منابع معاون مجتبی رجایی خراسانی 38210406 resource@khrimt.ir
۱۵ معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت معاون علی غفوری مقدم 37011100 trade@khrimt.ir
۱۶ اداره بازرگانی داخلی رئیس حمیدرضا رجوعی 37011136 bdakheli@khrimt.ir
۱۷ اداره امور اصناف و تشکل ها رئیس علیرضا سالاری 37016486 asnaf@khrimt.ir
۱۸ اداره بازرگانی خارجی رئیس محمدعلی امیرفخریان 37011119 tp@khrimt.ir
۱۹ اداره فرش رئیس مهدی کلالی 37011417 farsh@khrimt.ir
۲۰ معاونت امور صنایع معاون ابراهیم ناصری 37011230 industry@khrimt.ir
۲۱ اداره امور صنایع فلزی رئیس قاسم کیومرثی 37011212 felezi@khrimt.ir
۲۲ اداره امور صنایع غیر فلزی رئیس محمد رادفر 37011254 gfelezi@khrimt.ir
۲۳ معاونت امورمعادن وصنایع معدنی سرپرست محبعلی ترکاشوند 37011350 mine@khrimt.ir
۲۴ اداره امور صنایع معدنی رئیس زهرا سپهری 37011312 sanayemadani@khrimt.ir
۲۵ اداره امور معادن رئیس محمد توکلی 37011353 omourmadan@khrimt.ir
۲۶ حوزه مدیر کل سرپرست امور حقوقی و قراردادها خسرو اسفهبدی 37011388
۲۷ واحد حراست مسئول حراست علی اصغر دلاور 37011400 herasat@khrimt.ir
۲۸ روابط عمومی رئیس شادی قاسمی 37011120 pr@khrimt.ir
۲۹ نمایندگی صنعت معدن و تجارت شهرستان باخرز مسئول محمد اشرفی 051-54825991
۳۰ نمایندگی صنعت معدن و تجارت شهرستان بجستان سرپرست مهدی طاحونه بان 051-56527186
۳۱ اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان بردسکن رئیس شهرام طلوع فکور 051-55430881
۳۲ اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان تایباد رئیس محمد اشرفی 051-54523892
۳۳ اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان تربت جام رئیس علی توکلی راد 051-52533944
۳۴ اداره صنعت معدن و تجارت تربت حیدریه رئیس مهدی عباسپور 051-52228007
۳۵ نمایندگی صنعت معدن و تجارت شهرستان جغتای سرپرست هادی چوپانی 051-45622876
۳۶ نمایندگی صنعت معدن و تجارت شهرستان جوین سرپرست بهروز اکبری مزینان 051-45222238
۳۷ اداره صنعت معدن و تجارت چناران رئیس بخشعلی بیاتی قله زو 051-46123552
۳۸ نمایندگی صنعت معدن و تجارت شهرستان خلیل آباد مسئول مجید مسروری ثانی 051-57725833
۳۹ اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان خ