نام و نام خانوادگی
ردیف واحد سازمانی سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیک
۱ حوزه مدیر کل رئیس سازمان راضیه علیرضایی 37011202 ceo@khrimt.ir
۲ حوزه مدیر کل مسئول دفتر جعفر رفیعی 37011201 daftar@khrimt.ir
۳ حوزه مدیر کل کارشناس دفتر ریاست محمد سمائی 37011202
۴ اداره محیط زیست بهداشت ایمنی و انرژی رئیس پروانه ندا 37011320 hsee@khrimt.ir
۵ اداره آموزش و پژوهش و فناوری رئیس مجتبی رجائی خراسانی 37011340 amouzesh@khrimt.ir
۶ اداره نظارت و بازرسی معاون علی باخرد 38544845 bazresi@khrimt.ir
۷ واحد فناوری اطلاعات محمد حامدی 37011362 hamedi@khrimt.ir
۸ واحد فناوری اطلاعات مرتضی مجتهدزاده 37011362
۹ اداره امور طرح ها و سرمایه گذاری رئیس جواد رجبی 37011242 tarh@khrimt.ir
۱۰ اداره برنامه ریزی آمار و اطلاعات رئیس سوسن خزاعی 37011248 amaar@khrimt.ir
۱۱ معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری معاون آزاده آژیر 37011250 plan@khrimt.ir
۱۲ اداره امور مالی رئیس سید محمد موسوی 38210408 mali@khrimt.ir
۱۳ اداره منابع انسانی و پشتیبانی رئیس محمدمهدی قابل 38220309 ensani@khrimt.ir
۱۴ گروه نوسازی و تحول رئیس جمیله روانبخش 38219888 nosazi@khrimt.ir
۱۵ معاونت توسعه مدیریت و منابع معاون ناصرشعربافیان 38210406 resource@khrimt.ir
۱۶ معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت معاون علی غفوری مقدم 37011100 trade@khrimt.ir
۱۷ اداره بازرگانی داخلی رئیس محمدعلی رجوعی 37011136 bdakheli@khrimt.ir
۱۸ اداره امور اصناف و تشکل ها رئیس علیرضا سالاری 37016486 asnaf@khrimt.ir
۱۹ اداره بازرگانی خارجی رئیس محمدعلی امیرفخریان 37011119 tp@khrimt.ir
۲۰ اداره فرش رئیس مهدی کلالی 37011417 farsh@khrimt.ir
۲۱ معاونت امور صنایع معاون ابراهیم ناصری 37011230 industry@khrimt.ir
۲۲ اداره امور صنایع فلزی رئیس قاسم کیومرثی 37011212 felezi@khrimt.ir
۲۳ اداره امور صنایع غیر فلزی رئیس محمد رادفر 37011254 gfelezi@khrimt.ir
۲۴ معاونت امورمعادن وصنایع معدنی معاون رضا شجاعی 37011350 mine@khrimt.ir
۲۵ اداره امور صنایع معدنی رئیس زهرا سپهری 37011312 sanayemadani@khrimt.ir
۲۶ اداره امور معادن رئیس احمد کاظمی 37011353 omourmadan@khrimt.ir
۲۷ حوزه مدیر کل مسئول امور حقوقی و قراردادها حسین زحمتکش 37011388
۲۸ حوزه مدیر کل امور تسهیلات و اعتبارات بانکی محمد رضا موحد 37011209 movahed@khrimt.ir
۲۹ واحد حراست مسئول حراست حسین زحمتکش 37011400 herasat@khrimt.ir
۳۰ روابط عمومی رئیس شادی قاسمی 37011120 pr@khrimt.ir