عنوان نام اداره :
ردیف واحد سازمانی عنوان فایل پیوست
۱ اداره امور معادن قانون معادن کشور (مصوب1377) دریافت فایل
۲ اداره امور معادن قانون اصلاح قاون معادن دریافت فایل
۳ اداره امور معادن آییننامه اجرایی قانون معادن دریافت فایل
۴ اداره امور معادن قانون نظام مهندسی معدن دریافت فایل
۵ اداره امور معادن مفاصاحساب طرح های عمرانی دریافت فایل
۶ اداره امور معادن افزایش تناژ دریافت فایل
۷ اداره امور معادن کاهش تناژ دریافت فایل
۸ اداره امور معادن نحوه محاسبه اضافه برداشت دریافت فایل
۹ اداره امور معادن ایمنی معادن دریافت فایل
۱۰ اداره امور معادن ایمنی معادن شن و ماسه دریافت فایل
۱ ۲ ۳ ۴ ۵