ردیف عنوان فایل پیوست
۱ اقتصاد مقاومتی سال 95 سازمان صنعت معدن و تجارت دریافت فایل
۲ نقشه راه سازمان صنعت معدن و تجارت استان دریافت فایل
۳ گزارش نمایشگاههای بهاره سال 95 دریافت فایل
۴ گزارش سیمای تجارت در سال 94 سازمان صنعت معدن و تجارت دریافت فایل
۵ عملکرد سال 94 سازمان صنعت معدن و تجارت دریافت فایل
۶ گزارش عملکرد شش ماهه ابتدای سال 95 دریافت فایل
۷ خلاصه گزارش عملکرد شش ماهه ابتدای سال 95 دریافت فایل
۸ آمار و عملکرد سازمان صنعت معدن و تجارت در سال 95 دریافت فایل
۹ عملکرد سازمان صنعت معدن و تجارت استان در سال 96 دریافت فایل
۱۰ گزارش عملکرد سازمان صنعت معدن و تجارت استان 6 ماهه 97 دریافت فایل