عنوان : نام اداره :
ردیف واحد سازمانی عنوان فایل پیوست
۱ معاونت نظارت و بازرسی معرفی معاونت نظارت و بازرسی دریافت فایل
۲ اداره محیط زیست بهداشت ایمنی و انرژی معرفی اداره محیط زیست بهداشت و ایمنی دریافت فایل
۳ معاونت امور صنایع معرفی معاونت امور صنایع دریافت فایل
۴ گروه نوسازی و تحول معرفی گروه نوسازی و تحول اداری دریافت فایل
۵ اداره امور مالی معرفی اداره امور مالی دریافت فایل
۶ معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری معرفی معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری دریافت فایل
۷ اداره امور طرح ها و سرمایه گذاری معرفی اداره امور طرح ها و سرمایه گذاری دریافت فایل
۸ اداره برنامه ریزی آمار و اطلاعات معرفی اداره برنامه ریزی آمار و اطلاعات دریافت فایل
۹ معاونت امورمعادن وصنایع معدنی معرفی معاونت امور معادن و صنایع معدنی دریافت فایل
۱۰ اداره بازرگانی خارجی معرفی اداره بازرگانی خارجی دریافت فایل
۱ ۲ ۳