عنوان
ردیف عنوان گزارش نام اداره فایل پیوست تاریخ
۱ سیمای صنایع معدنی استان خراسان رضوی اداره امور صنایع معدنی دریافت فایل ۱۳۹۴/۰۲/۰۱
۲ وضعیت فرش استان خراسان رضوی روابط عمومی دریافت فایل ۱۳۹۵/۰۱/۲۱