عنوان
ردیف عنوان تاریخ شروع مدت اعتبار توضیحات دریافت فایل>> کلیک کنید
۱ بازگشایی پاکات ج مزایده دپو های معدنی ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ دریافت فایل
۲ مزایده دپوهای معدنی ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ تنا پایان وقت اداری 28 مرداد نود و هشت دریافت فایل
۳ لیست و آدرس دفاتر پیشخوان دولت ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دریافت فایل