خدمات
پایش و رصد قیمت کالا و خدمات اولویت دار
کد خدمت :13071242100
موضوع :تجارت
هدف :بررسی نوسانات قیمت
زمان تخمینی انجام کار:روز 1
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :استانی
ساختار خدمت :خدمت به شهروندان
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :الکترونیکی
کانال های ارائه خدمت :استانی
ذینفعان : عموم مردم و واحدهای صنفی- تعزیرات حکومتی و اداره نظارت و بازرسی
سازمان های همکار : اتحادیه های صنفی شهرستان
شرح خدمت : بررسی نوسانات قیمت
مراحل و شرح اقدامات :1- دریافت قیمت از مراجع ذیصلاح :اتحادیه ها-سطح شهر-از شهرستانها 2-بررسی آخرین وضعیت و نوسانات قیمت 3-ثبت قیمت ها در سامانه قیمت 4-تهیه گزارش تحلیلی 5-ارائه گزارش به مراجع ذیصلاح
مدارک مورد نیاز : دریافت قیمت از اتحادیه های شهر و سطح شهر - فاکتورهای خرید
مبلغ و نحوه پرداخت :رایگان آدرس ارائه خدمت الکترونیکی:khrimt.ir
متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :نامحدود
مکان مراجعه حضوری: مشهد-بلوار خیام - مقابل خیام22 - سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :ندارد ضرورت مراجعه حضوری:ندارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :www.124.ir شناسنامه خدمت : دریافت فایل