خدمات
طرح مطالعاتی سند آمایش استان
کد خدمت :13041215000
موضوع :صنعت
هدف :طرح مطالعات سند آمایش استان
زمان تخمینی انجام کار:
وسعت ارائه خدمت :ملی
نحوه ارائه خدمت :استانی
ساختار خدمت :خدمت به کسب و کار
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :غیرالکترونیکی
کانال های ارائه خدمت :استانی
ذینفعان :عموم مردم
سازمان های همکار :سازمان های مرتبط
شرح خدمت :مطالعات سند آمایش استان
مراحل و شرح اقدامات :
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت :رایگان آدرس ارائه خدمت الکترونیکی:
متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :نامحدود
مکان مراجعه حضوری:مشهد - بلوار خیام - مقابل خیام 22 - سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی - اداره امورطرح ها و سرمایه گذاری
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :ندارد ضرورت مراجعه حضوری:ندارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز : شناسنامه خدمت : دریافت فایل