خدمات
تدوین و بروز رسانی و گزارش آمار تولید ماهانه واحدهای صنعتی
کد خدمت :13041219101
موضوع :صنعت . معدن . تجارت
هدف : اخذ آمار تولید واحدهای منتخب
زمان تخمینی انجام کار:درصورت ارسال صحیح تائید در همان روز توسط کارشناس
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :استانی
ساختار خدمت :خدمت به کسب و کار
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تراکنشی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :الکترونیکی
کانال های ارائه خدمت :استانی
ذینفعان :سازمان صنعت معدن و تجارت استان و وزارت متبوع
سازمان های همکار : وزارت متبوع و استانداری
شرح خدمت :اخذ آمار تولید واحدهای منتخب
مراحل و شرح اقدامات :1-ثبت آمار در سامانه بهین یاب توسط متقاضی 2-بررسی آمارهای ارائه شده در سامانه هماهنگ توسط کارشناسان حوزه تولید 3- ارسال آمار به وزارت از طریق سیستم 4-تائید و یا عدم تائید توسط ستاد وزارت متبوع
مدارک مورد نیاز : ثبت آمار تولید بصورت ماهانه در سامانه بهین یاب
مبلغ و نحوه پرداخت :رایگان آدرس ارائه خدمت الکترونیکی:khrimt.ir
متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :نامحدود
مکان مراجعه حضوری:ساختمان شماره 1 -بلوارخیام- مقابل خیام22 طبقه دوم - اداره برنامه ریزی و آمار و اطلاعات
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :ندارد ضرورت مراجعه حضوری:ندارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز : شناسنامه خدمت : دریافت فایل