خدمات
برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا
کد خدمت :13071218000
موضوع :تجارت
هدف :
زمان تخمینی انجام کار:نامعلوم
وسعت ارائه خدمت :ملی
نحوه ارائه خدمت :استانی و شهری
ساختار خدمت :خدمت به کسب و کار و خدمت به شهروندان
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :غیرالکترونیکی
کانال های ارائه خدمت :استانی و شهری
ذینفعان :کلیه واحدهای صنعتی و تولیدی
سازمان های همکار :اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف شهرستان
شرح خدمت : صدور مجوز برگزاری نمایشگاههای توانمندیهای استان
مراحل و شرح اقدامات :1-دریافت طرح توجیهی و درخواست برگزاری نمایشگاههای داخلی از ادارات صنعت معدن و تجارت شهرستانهای تابعه 2-دریافت مستندات مذکور جهت بررسی طرح توجیهی توسط کارشناس 3-ارسال طرح توجیهی به سازمان توسعه تجارت جهت تایید و اخذ مجوز توسط رییس سازمان 4-صدور مجوز نمایشگاه با توجه به موضوع مکان و زمان برگزاری نمایشگاه توسط رییس سازمان 5-ارسال مجوز به شهرستانهای تابعه جهت برگزاری نمایشگاه توسط معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 6-حضور نمایندگان ادارات صنعت معدن و تجارت شهرستانها در زمان برگزاری نمایشگاه جهت حسن انجام امور 7-دریافت و جمع بندی گزارش نمایشگاه حداکثر 15 روز پس از نمایشگاه 8-ارسال گزارش مذکور به سازمان توسعه تجارت ایران 9-بایگانی مستندات
مدارک مورد نیاز :طرح توجیهی و درخواست برگزاری نمایشگاههای داخلی
مبلغ و نحوه پرداخت :رایگان آدرس ارائه خدمت الکترونیکی:khrimt.ir
متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :نامحدود
مکان مراجعه حضوری:مشهد - بلوارخیام مقابل خیام 22 سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی - اداره بازرگانی داخلی
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :ندارد ضرورت مراجعه حضوری:دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز : شناسنامه خدمت : دریافت فایل