خدمات
انتخاب صادرکننده نمونه
کد خدمت :13011240000
موضوع :تجارت
هدف : حمایت و تسهیل در امور تجاری
زمان تخمینی انجام کار:نامعلوم
وسعت ارائه خدمت :ملی
نحوه ارائه خدمت :ملی
ساختار خدمت :خدمت به کسب و کار
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :الکترونیکی
کانال های ارائه خدمت :ملی
ذینفعان : فعالان اقتصادی
سازمان های همکار :
شرح خدمت : حمایت و تسهیل در امور تجاری
مراحل و شرح اقدامات : 1-ثبت نام و ثبت اطلاعات کالاهای صادراتی مشمول دریافت جوایز بصورت الکترونیکی در سایت یارانش 2-تحویل مدارک - اصل پروانه های صادراتی - که اطلاعات آن در سایت یارانش ثبت گردیده به انضمام سایر مدارک مرتبط 3-پذیرش پرونده توسط سازمان و ارجاع به کارشناس ذیربط 4-محاسبه و بررسی کالاهای صادراتی و تعیین جایزه صادراتی بر مبنای ضرایب متعلقه 5-ارجاع پرونده به کارشناس جهت بررسی مجدد و گرفتن پرینت اطلاعات و تایید نهایی و درج در پرونده 6-ارسال پرونده کارشناسی شده طی صورتجلسه به ذیحسابی سازمان انجام ممیزی مجدد پرونده توسط کارشناسان اداری مالی و تهیه صورتجلسه پرداخت تایید پرونده با امضاء رییس سازمان و ذیحساب جهت پرداخت 7-بایگانی سوابق
مدارک مورد نیاز :مدارک - اصل پروانه های صادراتی - که اطلاعات آن در سایت یارانش ثبت گردیده به انضمام سایر مدارک مرتبط
مبلغ و نحوه پرداخت :رایگان آدرس ارائه خدمت الکترونیکی:http://nemoonesh.tpo.ir/
متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :نامحدود
مکان مراجعه حضوری: مشهد -بلوارخیام - مقابل خیام 22 سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی - اداره بازرگانی خارجی
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :ندارد ضرورت مراجعه حضوری:دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز : شناسنامه خدمت : دریافت فایل