خدمات
صدور کارت بازرگانی
کد خدمت :13011226000
موضوع :تجارت
هدف : صدور کارت بازرگانی
زمان تخمینی انجام کار:نامعلوم
وسعت ارائه خدمت :ملی
نحوه ارائه خدمت :ملی
ساختار خدمت :خدمت به کسب و کار و خدمت به شهروندان
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :الکترونیکی
کانال های ارائه خدمت :ملی
ذینفعان : فعالان اقتصادی
سازمان های همکار : سازمان توسعه تجارت ایران
شرح خدمت : صدور کارت بازرگانی
مراحل و شرح اقدامات :1- مراجعه سیستمی به اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن یا اتاق تعاون 2-تشکیل پرونده و ارسال مدارک از طریق سامانه هوشمند 3-تایید و ارسال نهایی پرونده به سازمان 4-بررسی پرونده متقاضی در سامانه 5-کارشناسی مدارک متقاضی در سامانه 6-تاییدیه کارشناسی نهایی 7-تایید و امضاء نهایی کارت در سامانه 8-ارسال به اتاق از طریق سامانه 9-تائید در سازمان 10-بایگانی سوابق
مدارک مورد نیاز : نیازمنداستعلام از دارایی . دادگاه .انگشت نگاری .بانکها،ثبت احوال و ثبت اسناد
مبلغ و نحوه پرداخت :رایگان آدرس ارائه خدمت الکترونیکی:http://www.cscs.ir
متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :نامحدود
مکان مراجعه حضوری: مشهد-بلوارخیام - مقابل خیام 22- سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی - اداره بازرگانی خارجی
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :ندارد ضرورت مراجعه حضوری:دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز : شناسنامه خدمت : دریافت فایل