خدمات
صدور پروانه بهره برداری معدن
کد خدمت :13041223100
موضوع :معدن
هدف : صدور پروانه بهره برداری معدن
زمان تخمینی انجام کار:روز 20
وسعت ارائه خدمت :ملی
نحوه ارائه خدمت :استانی
ساختار خدمت :خدمت به کسب و کار
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :الکترونیکی
کانال های ارائه خدمت :استانی
ذینفعان : کلیه افراد حقیقی و حقوقی
سازمان های همکار :
شرح خدمت : صدور پروانه بهره برداری معدن
مراحل و شرح اقدامات : 1-گواهی کشف 2-معرفی به نظام مهندسی معدن جهت نوشتن طرح بهره برداری 3-ارائه طرح بهره برداری درخواست صدور پروانه بهره برداری به سازمان(حداکثر در مهلت یکساله از صدور گواهی کشف) 4-بررسی طرح توسط کمیسیون بررسی طرحهای بهره برداری 5-ارائه ضمانتنامه معادل 6 ماه حقوق دولتی ارائه مدارک توسط متقاضی جهت صدور پروانه بهره برداری 6-صدور پروانه بهره برداری 7-فعالیت وفق پروانه بهره برداری صادره
مدارک مورد نیاز : ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف
مبلغ و نحوه پرداخت :100000 ریال آدرس ارائه خدمت الکترونیکی:http://cadastre.mimt.gov.ir/default.aspx
متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :
مکان مراجعه حضوری: مشهد- بلوار خیام - مقابل خیام 22 - سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی - معاونت امور معادن و صنایع معدنی
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری:دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز : شناسنامه خدمت : دریافت فایل