خدمات
بازدید و نظارت فنی معادن
کد خدمت :13041216000
موضوع :معدن
هدف :بازدید از معادن جهت نظارت بر موارد فنی و ایمنی و براورد میزان استخراج مواد معدنی
زمان تخمینی انجام کار:2 ساعت تا 1 روز
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :استانی
ساختار خدمت :خدمت به کسب و کار
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :غیرالکترونیکی
کانال های ارائه خدمت :استانی
ذینفعان : دارندگان مجوزهای معدنی پروانه های اکتشاف و بهره برداری معدن
سازمان های همکار :
شرح خدمت : بازدید از معادن جهت نظارت بر موارد فنی و ایمنی و براورد میزان استخراج مواد معدنی
مراحل و شرح اقدامات : 1-بازدید نظارتی توسط کارشناس و تهیه گزارش نظارتی 2-محاسبه حقوق دولتی 3-ارسال محاسبه نامه حقوق دولتی توسط پست به بهره بردار و رونوشت آن به سایر ارگان های مربوطه 4-پرداخت حقوق دولتی توسط بهره بردار
مدارک مورد نیاز : دفاتر نظارتی و استخراج و فروش و مجوز حمل مواد معدنی می بایست در معدن نگهداری گردد
مبلغ و نحوه پرداخت :رایگان آدرس ارائه خدمت الکترونیکی:
متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :700 مورد
مکان مراجعه حضوری: مشهد - بلوار خیام - مقابل خیام 22 - سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی - اداره امورمعادن
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری:دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز : شناسنامه خدمت : دریافت فایل