خدمات
صدور گواهی کشف معدن
کد خدمت :
موضوع :تجارت
هدف :صدور گواهی کشف برای معدن کاران پس از صدور پروانه اکتشاف
زمان تخمینی انجام کار:روز 20
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :استانی
ساختار خدمت :خدمت به کسب و کار
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :الکترونیکی
کانال های ارائه خدمت :استانی
ذینفعان : کلیه افراد حقیقی و حقوقی
سازمان های همکار :
شرح خدمت : صدور گواهی کشف برای معدن کاران پس از صدور پروانه اکتشاف
مراحل و شرح اقدامات : 1-ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف توسط متقاضی با مراجعه به سازمان نظام مهندسی معدن طبق ماده 22 آیین نامه اجرایی و تبصره 2 ماده 14 2-بررسی اعتبار پروانه اکتشاف 3-بررسی تعهدات پشت پروانه اکتشاف 4-مراجعه به واحد درآمد سازمان 5-بازدید توسط کارشناسان سازمان یا کارشناسان نظام مهندسی معدن طبق تبصره ماده 34 قانون معادن 6-ارائه گزارش بر اساس ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون معادن 7-بررسی گزارش پایان عملیات توسط کمیسیون گواهی کشف 8-بررسی ذخیره اقتصادی معدن براساس دستورالعمل توسط کمیسیون گواهی کشف 9-مراجعه به واحد درآمد سازمان 10-استعلام از نظام مهندسی معدن در خصوص تسویه حساب مسئول فنی 11-هماهنگی با اداره کل منابع طبیعی 12-صدور گواهی کشف معدن بنام متقاضی از طریق سامانه کاداستر
مدارک مورد نیاز :1-تحویل گزارش پایان عملیات اکتشاف با مراجعه به سازمان نظام مهندسی معدن 2-ارائه گزارش
مبلغ و نحوه پرداخت :100000 ریال آدرس ارائه خدمت الکترونیکی:http://cadastre.mimt.gov.ir/default.aspx
متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :نامحدود
مکان مراجعه حضوری: مشهد- بلوار خیام - مقابل خیام 22 - سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی - اداره امورمعادن
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری:دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز : شناسنامه خدمت : دریافت فایل