خدمات
بررسی و پاسخگویی به شکایات
کد خدمت :13041217000
موضوع :تجارت
هدف :تشریح نحوه بررسی و رسیدگی به گزارشات و شکایات حضوری و کتبی واصله
زمان تخمینی انجام کار:روز 15
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :استانی
ساختار خدمت :خدمت به شهروندان
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :الکترونیکی
کانال های ارائه خدمت :استانی
ذینفعان : عموم شاکیان حقیقی و حقوقی
سازمان های همکار : اتحادیه های صنفی تحت پوشش استان انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان اتاق اصناف شهرستانهای استان بازرسی و نظارت اصناف
شرح خدمت : تشریح نحوه بررسی و رسیدگی به گزارشات و شکایات حضوری و کتبی واصله
مراحل و شرح اقدامات :1-دریافت ستادخبریهای حضوری و کتبی 2-ثبت ستادخبریهای حضوری و کتبی در رایانه 3-تفکیک ستاد خبریهای حضوری وکتبی بر اساس موضوع 4-تحویل ستادخبری های حضوری و کتبی به کارشناسان 5-تیم کارشناسی و اعزام به واحدهای صنفی و غیرصنفی موردنظر 6-بررسی واحدصنفی و تنظیم صورتجلسه 7-احراز تخلف و تنظیم برگ گزارش بازرسی 8-ارائه شکایات به واحد کارشناسی جهت ثبت نتیجه در رایانه 9-ثبت کلیه برگه های گزارش بازرسی در سامانه جامع بازرسی و رسیدگی به تخلفات 10-ارسال برگ گزارش بازرسی به تعزیرات حکومتی 11-ارسال نتایج ستادخبری های حضوری وکتبی جهت ثبت نتیجه 12-تهیه آمار روزانه واحد کارشناسی و تحویل به مسئول آمار جهت جمع بندی کلی
مدارک مورد نیاز : برگ ثبت شکایات یا گزارش دریافتی
مبلغ و نحوه پرداخت :رایگان آدرس ارائه خدمت الکترونیکی:khrimt.ir
متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :نامحدود
مکان مراجعه حضوری: مشهد- بلوار امام خمینی-خیابان پاسداران پاسداران4-جنب اداره آموزش و پرورش ناحیه سه مشهد - معاونت نظارت و بازرسی
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری:دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :www.124.ir شناسنامه خدمت : دریافت فایل