خدمات
صدور مجوز فعالیت فروشگاههای بزرگ
کد خدمت :13011228000
موضوع :تجارت
هدف : صدور جواز تاسیس فروشگاه های بزرگ
زمان تخمینی انجام کار:روز 30
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :استانی
ساختار خدمت :خدمت به کسب و کار
ماهیت خدمت :تصدی گری
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :الکترونیکی
کانال های ارائه خدمت :استانی
ذینفعان : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
سازمان های همکار : دارایی- بهداشت اماکن عمومی- تشخیص هویت اتاق اصناف-شهرداری
شرح خدمت : صدور جواز تاسیس فروشگاه های بزرگ
مراحل و شرح اقدامات : 1-دریافت درخواست کتبی و مدارک از متقاضی 2-بررسی مدارک مورد نیاز مطابق چک لیست اعلامی 3-بازدید از دفتر فروشگاه بزرگ 4-الصاق گزارش بازدید 5-ارائه استعلامات به متقاضی و اخذ پاسخ مثبت از اطلاعات مربوطه 6-تنظیم مجوز فروشگاه بزرگ 7-تائید نهایی مجوز 8-امضاء مجوز 9-ثبت مجوز در دبیرخانه سازمان 10-تحویل مجوز به متقاضی 11-ارسال یک نسخه کپی مجوز به مرکز اموراصناف و بازرگانان 12-بایگانی و نگهداری رونوشت مجوز در اداره و دبیرخانه سازمان
مدارک مورد نیاز :1-دریافت درخواست کتبی و مدارک از متقاضی 2-بررسی مدارک مورد نیاز مطابق چک لیست اعلامی 3-بازدید از دفتر فروشگاه بزرگ 4-الصاق گزارش بازدید 5-ارائه استعلامات به متقاضی و اخذ پاسخ مثبت از اطلاعات مربوطه 6-تنظیم مجوز فروشگاه بزرگ 7-تائید نهایی مجوز 8-امضاء مجوز 9-ثبت مجوز در دبیرخانه سازمان 10-تحویل مجوز به متقاضی 11-ارسال یک نسخه کپی مجوز به مرکز اموراصناف و بازرگانان 12-بایگانی و نگهداری رونوشت مجوز در اداره و دبیرخانه سازمان
مبلغ و نحوه پرداخت :رایگان آدرس ارائه خدمت الکترونیکی:http://www.iranianasnaf.ir
متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :نامحدود
مکان مراجعه حضوری: مشهد -بلوارخیام - مقابل خیام 22 سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی - اداره امور اصناف و تشکلهای صنفی
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری:دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز : شناسنامه خدمت : دریافت فایل