خدمات
صدور گواهی کشف معادن
کد خدمت :13041861000
موضوع :صدور گواهی کشف برای معدن کاران پس از صدور پروانه اکتشاف
هدف :صدور گواهی کشف برای معدن کاران پس از صدور پروانه اکتشاف
زمان تخمینی انجام کار:روز20
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :جایگاه وب,دفاتر و مراکز وابسته
ساختار خدمت :G2C-G2B
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :غیرالکترونیکی
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب,دفاتر و مراکز وابسته
ذینفعان :اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی سرمایه گذاری در معدن -پیمانکاران حوزه معادن-معدنکاران
سازمان های همکار :
شرح خدمت : صدور گواهی کشف برای معدن کاران پس از صدور پروانه اکتشاف
مراحل و شرح اقدامات :1-ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف توسط متقاضی با مراجعه به سازمان نظام مهندسی معدن طبق ماده 22 آیین نامه اجرایی و تبصره 2 ماده 14 2-بررسی اعتبار پروانه اکتشاف 3-بررسی تعهدات پشت پروانه اکتشاف 4-مراجعه به واحد درآمد سازمان 5-بازدید توسط کارشناسان سازمان یا کارشناسان نظام مهندسی معدن طبق تبصره ماده 34 قانون معادن 6-ارائه گزارش بر اساس ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون معادن 7-بررسی گزارش پایان عملیات توسط کمیسیون گواهی کشف 8-بررسی ذخیره اقتصادی معدن براساس دستورالعمل توسط کمیسیون گواهی کشف 9-مراجعه به واحد درآمد سازمان 10-استعلام از نظام مهندسی معدن در خصوص تسویه حساب مسئول فنی 11-هماهنگی با اداره کل منابع طبیعی 12-صدور گواهی کشف معدن بنام متقاضی از طریق سامانه کاداستر
مدارک مورد نیاز :1-تحویل گزارش پایان عملیات اکتشاف با مراجعه به سازمان نظام مهندسی معدن 2-ارائه گزارش
مبلغ و نحوه پرداخت :100000 ریال آدرس ارائه خدمت الکترونیکی:http://cadastre.mimt.gov.ir/default.aspx
متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :1000
مکان مراجعه حضوری: مشهد بلوار خیام روبروی خیام 22 سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی اداره امور معادن
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری:دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز : شناسنامه خدمت : دریافت فایل