خدمات
ارائه پروانه واحدهای تحقیق و توسعه
کد خدمت :13081876000
موضوع :پروانه تحقیق و توسعه بنگاه های صنعتی و معدنی
هدف : صدور پروانه تحقیق و توسعه برای بخشهای تحقیق و توسعه شرکتهای تولیدی صنعتی و معدنی که در زمینه تحقیقات توسعه ای و کاربردی فعالیت می نمایند .
زمان تخمینی انجام کار:روز10
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :
ساختار خدمت :G2B
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :غیرالکترونیکی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :غیرالکترونیکی
کانال های ارائه خدمت :
ذینفعان : شرکتهای تولیدی صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره برداری
سازمان های همکار :
شرح خدمت : صدور پروانه تحقیق و توسعه برای بنگاه های صنعتی و معدنی که داری واحد تحقیق و توسعه می باشند
مراحل و شرح اقدامات : 1- ارائه درخواست کتبی صدور پروانه تحقیق و توسعه و دریافت و تکمیل پرسشنامه پروانه تحقیق وتوسعه 2-شرکت در دوره آموزش تکمیلی ویژه مدیران تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی 3-ارسال کلیه مدارک به سازمان صنعت معدن و تجارت استان 4-بررسی و بازدید کارشناسی از بخش تحقیق و توسعه واحد تولیدی و تکمیل فرم مربوطه 5-اقدام جهت صدور پروانه تحقیق و توسعه
مدارک مورد نیاز : 1- کپی پروانه بهره برداری بنگاه 2- اصل گواهی تحقیق و توسعه3-ارائه برنامه کوتاه مدت و بلند مدت فعالیت های تحقیق و توسعه در بنگاه4-فرم تکمیل شده بازدید از واحد توسط کارشناسان استانی5- ارائه گواهی دوره آموزشی تکمیلی ویژه مدیران تحقیق و توسعه
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی:
متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :140
مکان مراجعه حضوری:ساختمان شماره 1 -بلوارخیام- مقابل خیام22 - اداره آموزش و پژوهش و فناوری
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری:دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز : شناسنامه خدمت : دریافت فایل