خدمات
ارائه پروانه بهره برداری واحدهای دانش بنیان
کد خدمت :13081880000
موضوع :پروانه بهره برداری دانش بنیان
هدف :
زمان تخمینی انجام کار:روز30
وسعت ارائه خدمت :ملی
نحوه ارائه خدمت :
ساختار خدمت :G2B
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :الکترونیکی
کانال های ارائه خدمت :
ذینفعان : شرکت های دانش بنیان
سازمان های همکار : سازمان محیط زیست - وزارت بهداشت- سازمان غذا و دارو - کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان
شرح خدمت : صدور پروانه بهره برداری دانش بنیان و تمدید و اصلاح آن برای واحدهایی که دانش بنیان بودن آنها توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان مورد تایید قرار گرفته باشد
مراحل و شرح اقدامات : الکترونیکی (تاییدیه از کارگروه به صورت غیر الکترونیک انجام می شود)
مدارک مورد نیاز : 1- اصل جواز تاسیس و گواهی تمدید اعتبار آن 2- ارائه شناسه کسب و کار مدارک استمرار فعالیت در مواردیکه واحد دانش بنی ان موجود مستقیما درخواست صدور پروانه بهره برداری داشته باشد3- فتوکپی سند مالکیت یا اجاره نامه (در صورتیکه محل اجرای طرح در خارج از شهرکهای صنعتی بوده باشد) 4- قرارداد واگذاری زمین گواهی پایان کار یا اعلام میزان پیشرفت فیزیکی حداقل بمیزان 85درصداز سوی شهرک های صنعتی به نام دارنده پروانه در صورتیکه محل اجرای طرح یکی از شهرکهای صنعتی بوده باشد 5- سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر بانضمام گواهی کاربری کارگاهی برای واحدهای مستقر در خارج از شهرک های صنعتی 6- مدارک ثبت شرکت شامل اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی7- هماهنگی با کارشناس مربوطه جهت بازدید 8-فیش بانکی هزینه صدور برای پروانه های بهره برداری 100000 ریال می باشد که در مرحله دریافت مدارک طی فیش بانکی به حساب شماره 2170101323008 از متقاضیان اخذ میگردد 9- تاییدیه دانش بنیان بودن از کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان
مبلغ و نحوه پرداخت :100000ریال به شماره حساب 2170101323008 آدرس ارائه خدمت الکترونیکی:
متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :
مکان مراجعه حضوری: وزارت صنعت معدن و تجارت
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری:دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز : شناسنامه خدمت : دریافت فایل