خدمات
تعیین و اعلام حد نصاب اراضی قابل واگذاری به طرحهای ایجادی و توسعه ای صنعتی -معدنی (خارج از شهرکهای صنعتی)
کد خدمت :13091911000
موضوع :
هدف :
زمان تخمینی انجام کار:10روز کاری پس از تکمیل مستندات
وسعت ارائه خدمت :ملی
نحوه ارائه خدمت :
ساختار خدمت : G2B- G2G
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :الکترونیکی
کانال های ارائه خدمت :
ذینفعان : کلیه اشخاص حقوقی
سازمان های همکار :
شرح خدمت : محاسبه و اعلام حد نصاب قابل واگذاری زمین جهت احداث طرح های ایجاد یا توسعه ای در خارج از محدوده شهرک های صنعتی
مراحل و شرح اقدامات :
مدارک مورد نیاز : هرگونه مستندات که اطلاعات درخصوص مساحت زمین مورد نیاز فعالیت صنعتی مربوطه را ارئه نماید نظیر اطلاعات واحد های مشابه،نقشه جانمایی ماشین آلات سایت پلان،طرح پیش امکان سنجی
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی:
متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :
مکان مراجعه حضوری: وزارت صنعت معدن و تجارت
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری:دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز : شناسنامه خدمت :