تعاریف و ضوابط »
انبار »به محلی اتلاق می گردد که یک یا چند نوع کالای بازرگانی یا محصولات کشاورزی، صنعتی و یا مواد اولیه و یا فرآورده های دامی و کشاورزی به منظور ارائه خدمات انبارداری به عموم مردم در آنجانگهداری می شود .
جواز تاسیس »مجوزی است که به موجب آن متقاضی می تواند با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، نسبت به شروع کارهای اجرایی و نصب ماشین آلات اقدام نماید .