ردیف واحد سازمانی سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیک
۱ حوزه مدیر کل رئیس سازمان راضیه علیرضایی 37011202 ceo@khrimt.ir
۲ حوزه مدیر کل مسئول دفتر جعفر رفیعی 37011201 daftar@khrimt.ir
۳ حوزه مدیر کل کارشناس دفتر ریاست محمد سمائی 37011202
۴ اداره محیط زیست بهداشت ایمنی و انرژی رئیس پروانه ندا hsee@khrimt.ir
۵ اداره آموزش و پژوهش و فناوری رئیس محمد رضا افشین amouzesh@khrimt.ir
۶ اداره نظارت و بازرسی معاون علی باخرد bazresi@khrimt.ir
۷ واحد فناوری اطلاعات محمد حامدی hamedi@khrimt.ir
۸ واحد فناوری اطلاعات مرتضی مجتهدزاده  
۹ واحد فناوری اطلاعات امیر گل زاده یدکی  
۱۰ اداره امور طرح ها و سرمایه گذاری رئیس جواد رجبی tarh@khrimt.ir

کلیه حقوق این پورتال متعلق به سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی می باشد