عنوان : گروه : از تاریخ : تا تاریخ :
 
بازدید رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت از یک واحد تولیدی دانش بنیان و سلامت محور :
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ - بازدید رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت از یک واحد تولیدی دانش بنیان و سلامت محور
 
کاهش قیمت سیب و پرتقال طرح تنظیم بازار در خراسان رضوی :
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ - کاهش قیمت سیب و پرتقال طرح تنظیم بازار در خراسان رضوی
 
تشکیل کارگروه مدیریت بحران کرونا در انجمن مدیران صنایع استان خراسان رضوی :
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ - تشکیل کارگروه مدیریت بحران کرونا در انجمن مدیران صنایع استان خراسان رضوی
 
دستور ویژه وزیر صمت برای آسیب شناسی برنامه های وزارتخانه در سال رونق تولید /تهیه برنامه عملیاتی متناسب با الزامات جهش تولید :
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ - دستور ویژه وزیر صمت برای آسیب شناسی برنامه های وزارتخانه در سال رونق تولید /تهیه برنامه عملیاتی متناسب با الزامات جهش تولید
 
بازدید رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازرس کل استان خراسان رضوی از سه واحد تولیدی اقلام سلامت محور :
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ - بازدید رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازرس کل استان خراسان رضوی از سه واحد تولیدی اقلام سلامت محور
 
بازدید رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت از یک واحد تولیدی دانش بنیان و سلامت محور :
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ - بازدید رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت از یک واحد تولیدی دانش بنیان و سلامت محور
 
کاهش قیمت سیب و پرتقال طرح تنظیم بازار در خراسان رضوی :
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ - کاهش قیمت سیب و پرتقال طرح تنظیم بازار در خراسان رضوی
 
تشکیل کارگروه مدیریت بحران کرونا در انجمن مدیران صنایع استان خراسان رضوی :
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ - تشکیل کارگروه مدیریت بحران کرونا در انجمن مدیران صنایع استان خراسان رضوی
 
دستور ویژه وزیر صمت برای آسیب شناسی برنامه های وزارتخانه در سال رونق تولید /تهیه برنامه عملیاتی متناسب با الزامات جهش تولید :
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ - دستور ویژه وزیر صمت برای آسیب شناسی برنامه های وزارتخانه در سال رونق تولید /تهیه برنامه عملیاتی متناسب با الزامات جهش تولید
 
عید مبعث مبارک باد :
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ - عید مبعث مبارک باد
 
بازدید رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازرس کل استان خراسان رضوی از سه واحد تولیدی اقلام سلامت محور :
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ - بازدید رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازرس کل استان خراسان رضوی از سه واحد تولیدی اقلام سلامت محور