مشخصات فردی :
راضیه علیرضایی ابرده سفلی                 متولد 1339/04/21     شهرستان  مشهد
متأهل و دارای سه فرزند (دو دختر ویک پسر)
سوابق تحصیلی :
کارشناسی از دانشگاه فردوسی مشهد سال 1364
کارشناس ارشد مدیریت صنایع (سیستم وبهره وری) از موسسه آموزشی عالی علمی کاربردی صنایع ایران سال 1380
سوابق کاری :
ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی 92 تاکنون
معاون امور تولید سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی 85-92
رئیس اداره اقتصادی وبازرگانی 80-85
کارشناس آموزش سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی 78-80
کارشناس فنی و مدیر مهندسی دربخش خصوصی
سوابق آموزشی :
تدریس موسسه آموزش کارآفرینی زنان 85-86
تدریس مرکز آموزش خانه صنعت و معدن 86 -87
بیش از 800 ساعت دوره آموزشی (مدیریت،تخصصی وعمومی) موسسه آموزش صنایع و معادن واستانداری
 
 
جوایز، امتیازات وافتخارات کسب شده :
کارمند نمونه جشنواره شهید رجایی 1393
کسب رتبه عالی ارزیابی عملکرد در سطح وزارت ، وزارت صنعت، معدن وتجارت 1392
کسب رتبه اول در برنامه های تحول اداری وزارت صنعت، معدن وتجارت 1392و1393
عضویت در کمیسیون ، کمیته و کارگروه
- عضو کارگروه اقتصادی استان
- عضو شورای گفتگو استان
- عضو شورای مشورتی استانداری خراسان رضوی
- عضو کارگروه فنی وحرفه ای
- رئیس کارگروه فنی و حرفه ای صنعت، معدن وتجارت استان
- رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف
- عضو کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان
- عضو کارگروه تخصصی پژوهشی و فن آوری استان
- عضو کارگروه ارتقاط صنعت با دانشگاه
- عضو کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی استان
- رئیس کمیته نظام پیشنهادات سازمان
- عضو کارگروه پدافندغیر عامل استان استانداری
- شورای نظارت و کنترل استان
- رئیس کمیسیون تحول اداری سازمان
- عضو کارگروه حمایت از سرمایه گذاری داخلی وخارجی استانداری،
- عضو کارگروه اشتغال استانداری،
- عضو کمیته شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان واستان
- دبیر کارگروه تنظیم بازار استان
- عضو کارگروه توسعه صادرات استان
- کمیته نمایشگاهی استان
- دبیر کارگروه کالاهای هدف و سطح عرضه
- عضو کارگروه برنامه ریزی توسعه استان
- دبیر کارگروه مبادلات مرزی استان
- عضو کارگروه زیربنایی وعمرانی