فرم نظام پیشنهادات
۱۳۹۸/۱۲/۰۹
*نام و نام خانوادگی*میزان تحصیلات*شرح روش فعلی*شرح روش پیشنهادیواحد مربوطه*عنوان پیشنهادعنوان شغلیفایل پیشنهاد*مزایای پیشنهاد*شماره تماس